Jump to content

Status updates

Showing status updates posted in for the last 365 days.

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. gówno w dupie, nie mogę pisać na zjebanym pcmr na disco :( zapomniałem maila i hasła do disco :(

  3. 1...2....3.... Twoja stara patrzy

  1. Load more activity
×