Jump to content

Status updates

Showing status updates posted in for the last 365 days.

This stream auto-updates     

  1. Last week
  2. Earlier
  3. A ja myslalem, ze to forum juz nie istnieje... Hej ho!:cool:

  4. Po dłuższej nieobecności jestem gotowy to napisać. CDPR ty bulwo wyrukana :30vm3cw:

  1. Load more activity
×